de Volle Middeleeuwen

De Volle Middeleeuwen

Na de Romeinse tijd breekt er weer een periode van stilte aan. Uit die periode ontbreken vondsten. Enkele vondsten stammen uit de Volle Middeleeuwen (circa 1000-1275). Bijvoorbeeld een houten spaan en enkele scherfje kogelpotaardewerk.

Vanaf deze periode is er wel sprake van een bevolkingstoename. Dit valt op te maken uit het ontstaan van buurschappen waar de bewoners in een collectief gebruik maakten van de gemeenschappelijke gronden. Dit collectief wordt met een ander woord marke genoemd, wat letterlijk grens of scheiding betekend en nee hier is mijn voornaam niet van afgeleid. De marken worden vooral gezien als instellingen van agrarische gilden. Centrale persoon binnen de marke was de markerichter. Besluiten werden genomen in de markevergaderingen, ook wel holtinks genoemd. Naast indeling in een marke wordt het gebied ook in een juridisch district ingedeeld, het zogenaamde richterambt. Huys Hengelo valt onder het richterambt Delden.

Naast een verandering in organisatie maakt Hengelo in deze periode nog een belangrijk verandering door. Namelijk de transitie van prehistorie naar historie. Men begint zaken op te schrijven. De hof te Hengelo wordt in 1337 voor het eerst, zij het terloops, genoemd. Besluiten genomen in de holtinks werden opgeschreven in het markeboek. Zo komen we te weten dat er een hof te Hengelo is, welke ligt binnen het buurschap en marke Woolde. Veel van deze oude notitie’s zijn bewaard gebleven. Het is een belangrijke kennisbron.

23vollemiddeleeuwen